2022 оны өргөдөл гомдлын тайлан

Ажилтнаас ирсэн өргөдлийн тоо - 86
Ахмад настнаас ирсэн өргөдлийн тоо - 3
Иргэнээс ирсэн өргөдлийн тоо 8
Ажлаас чөлөөлөхийг хүссэн - 19
Ажилд орохыг хүссэн - 14
Чөлөө хүссэн - 4
Тусламж, тэтгэмж хүссэн - 36
Хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай - 1
Ажлын байр шилжүүлэхийг хүссэн - 9
Орон сууцны дэмжлэг хүссэн - 12
Ажилдаа эргэн орохыг хүссэн - 4
Тэтгэвэрт гарахыг хүссэн - 6
Чөлөө хүссэн - 16
Ажлын нөхцөл сайжруулахыг хүссэн - 1
Хүүхэд асрах чөлөө сунгасан - 1

ажилтнаас
ахмад ажилтнаас
иргэнээс
ажлаас чөлөөлөхийг хүссэн
ажилд орохыг хүссэн
чөлөө хүссэн
тусламж, тэтгэмж хүссэн
хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай
ажлын байр шилжүүлэхийг хүссэн
орон сууцны дэмжлэг хүссэн
ажилд эргэн орохыг хүссэн
тэтгэвэрт гарахыг хүссэн
чөлөө хүссэн
ажлын нөхцөл сайжруулахыг хүссэн
хүүхэд асрах чөлөө сунгасан