АЖИЛ ЭХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн худаг сувагчлалын байгууламж, кабель шугамын байгууламжид ажиллах албан хүсэлтийн дагуу  Улаанбаатар хот , Аймаг орон нутагт дараах байдлаар “Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл”-ийг олгоно. Үүнд:

“А”-Сувагчлалаар шилэн кабель суурилуулах;

“B”-Худаг сувагчлал байгуулах, физик кабель суурилуулах;

“C”-Худаг сувагчлал, кабель шугамын байгууламжийг хамгаалах, шинээр хийх, шилжүүлэх;

“D”-Худаг сувагчлал байгуулах;