Үндсэн сүлжээ

Манай компани өөрийн эзэмшиж буй “Мэдээлэл холбооны сүлжээ байгуулах, эзэмших, түүний ашиглалт үйлчилгээ эрхлэх” А тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд 21 аймаг 336 сум сууринг хамарсан шилэн кабелийн дамжуулах сүлжээний технологи дээр суурилсан хамгийн том хот хоорондын суурь сүлжээгээр өгөгдлийн (Data, MPLS-VPN) болон тоон сувгийн (E1, STM, TDM) үйлчилгээ, олон улсын интернетийн бөөний урсгалыг үйлчилгээг үзүүлж байна.

#