Мэдээллийн аюулгүй байдлын аудит

Мэдээллийн аюулгүй байдлын аудитын үйлчилгээ нь компанийн аюулгүй байдлын бодлого, журам, техникийн хяналтыг холбогдох аюулгүй байдлын тогтолцоо, стандартаар зохицуулж дүгнэлт гаргах, зөвлөмж өгч, байгууллагын эрсдэлийг бууруулахад чиглэгдсэн үйлчилгээ юм. 

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК нь Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайдын 2023 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/98 дугаар тушаалаар “Мэдээллийн аюулгүй байдлын аудит хийх тусгай зөвшөөрөл” авч, мэдээллийн аюулгүй байдлын аудит хийх үйлчилгээг нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

Холбоо барих

Утас: 70112621, 70112624   

И-мэйл хаяг:  itaudit@icnc.mn