Ашиг алдагдлын тайлан

Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үзүүлэлт

2019 он

2020 он

2021 он

2022он

2023 он

Нийт орлого /сая төг/

50,820.8

51,746.2

53,702.2

60,036.9 60,228.5

Нийт зардал /сая төг/

50,017.1

50,899.2

52,423.6

57,103.4 58,653.1

Цэвэр ашиг /сая төг/

471.7

593.9

956.0

2,356.1 1,233.3

Авлага  /сая төг/

5,087.3

4,803.8

5,464.4

8,994.1 10,270.0

Өглөг   /сая төг/

49,546.0

45,727.0

43,405.1

42,360.5 40,524.9

Ногдол ашиг /сая төг/

374.2

118.8

59.4

478.0 1,178.0