Компаниас үзүүлж байгаа үйлчилгээ

 

 

Шийдвэрлэх журам: 2022 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн Техникийн нөхцөл олгох, ажил хүлээн авах нийтлэг журам

Техникийн нөхцөлийн хугацаа: Ажлын 14 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ.

 

Бүрдүүлэх бичиг баримт: 

Хуулийн этгээд бол албан бичиг, иргэн бол хүсэлт

Үйлчилгээний хураамж төлсөн баримт

 

“А” техникийн нөхцөл хүсэхэд дараах материалыг нэмэлтээр хавсаргана.Үүнд:

Шилэн кабелийн холболтын эхлэл, төгсгөлийн цэгийн мэдээлэл, координат. (Google earth) 

 

“B,C,D” техникийн нөхцөл хүсэхэд дараах материалыг нэмэлтээр хавсаргана. Үүнд:

Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар

Барилгажих талбайн схем зураг (Архитектур төлөвлөлтийн даалгаврын хавсралт)

Газрын гэрчилгээний хуулбар

Кадастрын зураг

 

“IS” техникийн нөхцөл хүсэхдээ дараах материалыг хавсаргана.

Харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэх Б ангиллын тусгай зөвшөөрөл

 

Төлбөр тушаах дансны дугаар:  Голомт банк 1102899097

A техникийн нөхцөлийн төлбөр  385,000 төг

В, C, D техникийн нөхцөлийн төлбөр 220,000 төг

Техникийн нөхцөлийн сунгалт хугацаа дуусаагүй бол 110,000 төг

Техникийн нөхцөлийн сунгалт хугацаа дууссан бол 220,000 төг

Техникийн нөхцөл хугацаа дуусаагүй өөрчлүүлэх 110,000 төг

Техникийн нөхцөл хугацаа дууссан өөрчлүүлэх 220,000 төг