Компанийн эзэмшил газрын мэдээлэл

Газрын нэгж талбарын дугаар дээр дарж дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу.

Аймгийн нэр Кадастрын зураг дахь нэгж талбарын дугаар
Архангай 6513011075
Баян-Өлгий 8312008002
Баянхонгор 6409007776
Булган 6308003368
Говь-Алтай 8208002307
Дархан-Уул 4505701581
Дорноговь 4410051062
Дорнод 2106026296
Дундговь 4809006680
Завхан 8109006065
Орхон 6102900359
Өвөрхангай 6216000562
Өмнөговь 4608000320
Сүхбаатар 2207091255
Сэлэнгэ 4308010568
Төв 4110062790
Увс 8516010174
Ховд 8414000667
Хөвсгөл 6712014115
Хэнтий 2311029326
Говьсүмбэр 4201008687
Улаанбаатар 1680410012
Улаанбаатар 1680301100
Улаанбаатар 1330700286
Улаанбаатар 1800100031
Улаанбаатар 1202010012
Улаанбаатар 1803104196
Улаанбаатар 1780500329