Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн ХАБЭАХ-ийн давтан сургалт боллоо.

ХАБЭА-н жилийн давтан сургалтын хүрээнд МХС ХХК-ийн бүх газар, нэгжүүдийн ажилтнуудад "Үйлдвэрлэлийн осол хурц хордлого судлан бүртгэх" тухай танхимын болон онлайн сургалтыг 3-р сарын 27-ны өдөр Төв байрны хурлын танхимд зохион байгууллаа.