Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн талаар сургалт явагдлаа.

Манай компани дээр 2019 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжих Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн талаар сургалт боллоо.